Bank kwater i apartamentów w Trójmieście

Polityka Prywatności

 • Firma QMM Global sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwis w domenie www.bankkwater.com  i postępuje ściśle z zasadami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. a także przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (nazwane dalej: „RODO”) i Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późń. zm., tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 • Poniższa Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem portalu internetowego www.bankkwater.com (zwanego dalej Portalem) oraz informuje, w jaki sposób zapewniamy ochronę danych, oraz jakie dane są zbierane i w jakim celu. Strony mogą zawierać linki do stron innych podmiotów, których deklaracja niniejsza nie obejmuje.
 • Właścicielem Portalu i jednocześnie Administratorem danych osobowych, czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych jest:

QMM Global sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku, 80-461 ul. Startowa 7b/3, KRS 0000440488, NIP 5852729514, REGON 22178156

 • 1 Rodzaje i cele przetwarzanych danych osobowych
 • QMM Global zbiera dane osobowe dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej  Klientami lub Użytkownikami Portalu.
 • Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży czy też świadczenia usług oferowanych za pośrednictwem Portalu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w trakcie rejestracji Użytkownika uniemożliwia rejestrację i założenie konta Użytkownika. W przypadku składnia zamówienia w module Sklepu, niepodanie określonych danych w formularzu zamówienia, uniemożliwia złożenie oraz realizację zamówienia Klienta.
 • QMM Global zbiera dane osobowe Użytkowników Portalu w następujących przypadkach:
 • Podczas korzystania z usługi Formularza Kontaktowego, Administrator prosi Użytkownika o następujące dane: imię i nazwisko, adres email, telefon;
 • QMM Global zbiera i zapisuje automatycznie w swoich serwerach informacje przekazywane nam przez przeglądarkę lub aplikację mobilną, które używa osoba, której dane dotyczą. Danych tych QMM Global nie jest w stanie przypisać konkretnym osobom. Nie dokonuje się też łączenia tych danych z danymi z innych źródeł, służą one jedynie do wewnętrznych analiz statystycznych. Dane te obejmują:
 • typ i wersja przeglądarki,
 • użyty system operacyjny,
 • Referrer URL (uprzednio odwiedzona strona),
 • nazwa hosta komputera zapytującego (adres IP),
 • czas zapytania serwera,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • 2 Udostępnianie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych
 • Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 • Administrator zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 • W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, kontaktując się z QMM Global sp. z o.o.:
 • listownie na adres: ul. Startowa 7b/3 80-461 Gdańsk
  Ponadto Użytkownik ma prawo żądania od Administratora strony niezwłocznego usunięcia swoich danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w artykule 17 RODO.
 • Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed możliwością ich ujawnienia bądź utraty czy zniszczenia.
 • Dostęp do danych osobowych mają tylko pracownicy, którzy podpisali stosowne oświadczenie, zobowiązujące do ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe Użytkowników Portalu, w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, są przetwarzane przez QMM Global tak długo, dopóki zgoda na przetwarzanie danych nie zostanie odwołana przez Użytkownika. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe Klienta są przetwarzane przez QMM Global tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Zgodnie z kodeksem cywilnym, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe lub dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata.
 • 3 Polityka plików Cookies
 • Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. Administrator strony wykorzystuje pliki Cookies.
 • Pliki Cookies to niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Domyślne parametry plików Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 • Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Administratora do preferencji Użytkownika;
 • optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • personalizowania stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści oraz dopasowania reklam;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony Administratora ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 • Nasz serwis internetowy pozwala Użytkownikowi  na samodzielną zmianę ustawień dotyczącą plików Cookies, określając warunki ich przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa, Użytkownik może dokonać w każdym czasie za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Pliki Cookies nie zawierają żadnych wirusów ani nie wyrządzają szkód.

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki Prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, prosimy kontaktować się na adres: biuro@bankkwater.com